Nieruchomości zamieszkałe:

Papier i tektura – 3,180 Mg

Szkło – 9,980 Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 24,300 Mg

Odpady biodegradowalne – 16,560 Mg

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Odpady budowlane i remontowe – 4,100 Mg

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 2,000 Mg

Opony – 0,920 Mg

1 Mg = 1 tona

 

Koszt odebranych odpadów w miesiącu marcu wyniósł:  50 625,00  zł.