Nieruchomości zamieszkałe:Papier i tektura – 1,500 MgSzkło – 4,440 MgMetale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 12,960 MgNiesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 50,300 MgOdpady biodegradowalne – 30,120 MgPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):Odpady budowlane i remontowe – 6,620 MgMeble i inne odpady wielkogabarytowe – 3,680 Mg Zużyte opony – 1,500 MgZużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,610 Mg1 Mg = 1 tonaKoszt odebranych odpadów w miesiącu sierpniu wyniósł:  97 221,60  zł.