Nieruchomości zamieszkałe:

Papier i tektura – 3,260 Mg

Szkło – 10,420 Mg

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 39,980 Mg

Odpady biodegradowalne – 9,180 Mg

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Odpady budowlane i remontowe – 1,520 Mg

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – 1,780 Mg

Opony – 0,760 Mg

1 Mg = 1 tona

 

Koszt odebranych odpadów w miesiącu styczniu wyniósł:  54 955,80  zł.