Nieruchomości zamieszkałe:Papier i tektura – 5,480 MgSzkło – 14,040 MgMetale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – 10,720 MgNiesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 38,500 MgOdpady biodegradowalne – 34,960 MgZużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne –  5,590 MgOdpady wielkogabarytowe –  28,220 MgZużyte opony – 11,200 MgPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):Odpady budowlane i remontowe – 1,640 Mg1 Mg = 1 tonaKoszt odebranych odpadów w miesiącu wrześniu wyniósł:  132 996,60 zł.