Procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Garbatka-Letnisko określa Uchwała Nr IV/12/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz.2657).Zgodnie z powyższą Uchwałą, Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Zarządzeniem Nr 60/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Garbatka-Letnisko tj. Sołectwu Anielin, Sołectwu Bąkowiec, Sołectwu Bogucin, Sołectwu Brzustów, Sołectwu Garbatka-Letnisko, Sołectwu Garbatka Długa i Garbatka Nowa, Sołectwu Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka, Sołectwu Molendy oraz Sołectwu Ponikwa ustalił termin i formę przeprowadzenia konsultacji.Konsultacje trwały od 5 września 2016 r. do 5 października 2016 r. i polegały na:1.na udostępnieniu mieszkańcom treści statutów sołectw poprzez:1)zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbatka-Letnisko www.bip.garbatkaletnisko.pl;2)zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko, www.garbatkaletnisko.pl;3)wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach;4)wyłożenie projektów statutów w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko (pok. 7) w dniach i godzinach urzędowania.2.na zebraniu opinii, wniosków i uwag mieszkańców:1)w/w można było dostarczyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: [email protected] lub pisemnie poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;2)wymienić w/w ustnie na zebraniu wiejskim.Zebrania Wiejskie odbyły się w następujących terminach: 1)w sołectwach: Ponikwa, Molendy w dniu 10 września 2016 r.,2)w sołectwach: Garbatka-Letnisko, Brzustów, Anielin w dniu 11 września 2016 r.,3)w sołectwach: Bąkowiec, Bogucin, Garbatka Długa i Garbatka Nowa, Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka w dniu 18 września 2016 r. W wyniku przeprowadzonych konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i wnioski, które skutkowałby zmianą zapisów w prezentowanym projekcie statutu.Mając powyższe na uwadze stwierdzam, iż wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych został spełniony. Garbatka-Letnisko, dnia 06 października 2016 r.     Wójt /-/ mgr Robert Kowalczyk