Zgodnie z powyższą Uchwałą, Wójt Gminy Garbatka-Letnisko Zarządzeniem Nr 10/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Garbatka-Letnisko tj. Sołectwa Anielin, Sołectwa Bąkowiec, Sołectwa Bogucin, Sołectwa Brzustów, Sołectwa Garbatka-Letnisko, Sołectwa Garbatka Długa i Garbatka Nowa, Sołectwa Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka, Sołectwa Molendy oraz Sołectwa Ponikwa ustalił termin i formę przeprowadzenia konsultacji.Konsultacje trwały od 4 lutego 2019 r. do 18 lutego 2019 r. i polegały na:1. na udostępnieniu mieszkańcom treści uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich poprzez:1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbatka-Letnisko www.bip.garbatkaletnisko.pl;2) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko, www.garbatkaletnisko.pl;3) wyłożenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach;4) wyłożenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich w Biurze Rady Gminy w dniach i godzinach urzędowania.2. na zebraniu opinii, wniosków i uwag mieszkańców dotyczących projektu chwały w sprawie zmiany statutów sołeckich: 1) w/w można było dostarczyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres: [email protected] lub pisemnie poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;W wyniku przeprowadzonych konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie i wnioski, które skutkowałby zmianą zapisów w prezentowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich.Mając powyższe na uwadze stwierdzam, iż wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznych został spełniony. WÓJT/-/ Teresa FryszkiewiczGarbatka-Letnisko, dnia 19 lutego 2019 r.