1.Przedmiot konsultacji.W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w dniu 31 sierpnia 2015 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z rganizacjami pozarządowymi na 2016 rok”. 2.Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.3.Termin konsultacji.Konsultacje przeprowadzono w terminie od 10.09.2015 r. do 24.09.2015 r. w oparciu o Uchwałę Nr IV/12/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko. 4.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był pracownik Referatu Organizacyjnego.5.Konsultacje odbyły się poprzez zamieszczenie projektu Programu na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie wraz z informacją o możliwości składania uwag i opinii dotyczących projektu Programu w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej na formularzu będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenie Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2016”.6.W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu.7.Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez wniesienia uwag. 

WÓJT Garbatka-Letnisko, dnia 25 września 2015 r.                                /-/ Robert Kowalczyk