REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą” wprowadza się poniższy regulamin:

 

Rozdział I – Zakres obowiązywania

§1

Regulamin dotyczy „Imprezy Masowej pod Nazwą ,,XLI DNI GARBATKI-LETNISKO ” organizowanej w dniu 20.07.2024r. w oparciu o przepisy Ustawy, zwaną dalej „XLI Dni Garbatki-Letnisko” lub „Imprezą”, którego organizatorem jest:

Referat Infrastruktury i Budownictwa Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko  26-930, NIP 812 18 44 959 zwany dalej „Organizatorem”; na terenie: Boiska LKS PLON ul. Kolejowa 22, 26-930 Garbatka-Letnisko zwanego dalej „Obiektem/terenem”.

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na Terenie Boiska LKS PLON ul. Kolejowa 22 w Garbatce-Letnisku zwanych dalej uczestnikami imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:
  1. wstęp na teren Imprezy i uczestnika imprezy;
  2. obowiązki uczestnika imprezy;
  3. zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować;
  4. prawa uczestnika imprezy;
  5. zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych;
  6. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników imprezy za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy imprezy. Regulacje zawarte
  w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.
 3. Każdy uczestnik imprezy jest obowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników oraz innych osób przebywających na terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń organów i służb wskazanych w §1 ust. 4 Regulaminu.
 4. Organizator, w związku z wymogami Ustawy oraz wynikającym z niej obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy przez cały czas jej trwania, powołuje następujące organy:
  1. kierownik do spraw bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej;
  2. służba informacyjna – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora,
  3. służba porządkowa – należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez Organizatora, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 

Rozdział II – Wstęp i uczestnictwo na XLI Dni Garbatki-Letnisko

§2

 1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu/terenu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora, realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych, odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez organizatora imprezy masowej, umieszczone w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych
 2. Na teren obiektu/terenu może wejść oraz następnie przebywać na jego terenie wyłącznie osoba, która:
  1. nie znajduje się pod widocznym wpływem/działaniem alkoholu
  2. nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
  3. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy;
  4. posiada odpowiednie dokumenty wymienione w ust.3
  5. nie posiada prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach masowych,
  6. znajduje się na liście autoryzowanej przez władze organizatora;
  7. ukończyła 13 rok życia, bądź będzie przebywała na imprezie masowej pod opieką opiekuna prawnego, który jest za tą osobę w pełni odpowiedzialny;
 1. Wstęp na teren imprezy masowej w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy z zastrzeżeniem ustępu 2.

 

Rozdział III – Obowiązki uczestnika

§3

 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
 2. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb organizatora dokument tożsamości
 3. zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na obiekcie Amfiteatru – przestrzegając postanowień regulaminów Obiektu/terenu
 4. stosować się do zarządzeń i poleceń kierownika do spraw bezpieczeństwa, pracowników służby informacyjnej i porządkowej organizatora imprezy oraz spikera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

 

Rozdział IV – Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

§4

 1. Zabrania się wnoszenia na Obiekt/teren i posiadania na Terenie Stadionu:
  1. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej
   i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
  2. materiałów wybuchowych;
  3. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  4. różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli, itp.;
  5. wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
  6. urządzeń laserowych;
  7. butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
  8. przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji;
  9. wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym i wuwuzeli;
  10. środków i napojów: alkoholowych; odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;
  11. profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz kamer;
  12. pudeł, toreb, plecaków, walizek i innych przedmiotów większych niż 25 cm x 25 cm x 25 cm;
  13. dużych ilości papieru toaletowego, ręczników papierowych w rolce i innego papieru lub materiału
   w rolce;
  14. przedmiotów, materiałów, ubrań, których celem jest reklama i promocja niezgodna z prawem
   lub zawierająca reklamę podmiotów, z którymi Organizator nie jest związany odrębnymi umowami
   lub porozumieniami.
 2. Zabrania się na obiekcie Terenu Imprezy:
  1. używania przedmiotów, które pozwalają zmienić wygląd zewnętrzny osoby, a w konsekwencji uniemożliwiają lub utrudniają identyfikację;
  2. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
  3. nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
  4. rzucania przedmiotami;
  5. spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie wyznaczonych przez Organizatora;
  6. środków odurzających lub psychotropowych;
  7. ciągłego stania w sektorach z miejscami do siedzenia;
  8. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  9. wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;
  10. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
  11. zaśmiecania terenu obiektu/terenu;
  12. niszczenia infrastruktury obiektu/terenu;
  13. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych.
 3. Zabrania się, bez pisemnej zgody Organizatora: wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren imprezy zwierząt.
 4. Odmawia się wstępu na Obiekt/teren i przebywania na nim osobom, które:
  1. nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie Imprezy, w tym dokumentu tożsamości;
  2. nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgonie z Ustawą, tj. w zakresie:
  3. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
  4. legitymowania w celu ustalenia tożsamości;
  5. przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na imprezie;
  6. nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów Obiektu/terenu
  7. są pod widocznym działaniem:
  8. alkoholu;
  9. środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie.
  10. nie ukończyły 13 roku życia i przebywają na Obiekcie/terenie bez opiekuna prawnego;
  11. zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu lub porządku w trakcie występu;
  12. są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd, charakteryzację, ubiór lub zachowanie;
  13. posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami organizatorów, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, eksponują flagi, transparenty, itp. niezgodne
   z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub regulacjami Organizatora w tym zakresie;
  14. są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym zakazu wstępu na imprezę masową, zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  15. znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art. 37 pkt. 2 Ustawy.
 5. Zabrania się wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: sceny i każdego z jej elementów, zarówno konstrukcyjnych, jak i wyposażenia, wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy Obiektu/terenu, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
 6. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione na Imprezie, wskazane w §4 ust. 1 -3 niniejszego regulaminu;
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 7. W celu wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez ww. służby poleceniem lub w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność ww. służb lub innej osoby, zgodnie z  art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,  służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci: użycia siły fizycznejw postaci technik  transportowych oraz obrony, użycia kajdanek zakładanych na ręce, a także użycia chemicznych środków obezwładniające w postaci  ręcznych miotaczy substancji obezwładniających (tj. środków wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a ww. ustawy).
 8. Czynności powyższe będą wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

 

Rozdział V – Uprawnienia uczestnika imprezy

§5

 1. Uczestnik imprezy ma prawo:
  1. przebywać na terenie Obiektu/terenu w czasie trwania występu, tj. od chwili udostępnienia Obiektu/terenu przez Organizatora do czasu zakończenia występu
  2. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w trakcie występu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz określonych niniejszym regulaminem;
  3. do informacji o:
  4. umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;
  5. udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
  6. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  7. korzystać z pomocy medycznej.
 1. Uczestnik imprezy jest uprawniony do:
  1. zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie imprezy,
  2. składania skarg,
  3. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, które uczestnik imprezy poniósł za niewykorzystane dokumenty uprawniające do wstępu na Obiekt/teren z winy bądź przyczyn zależnych od Organizatora.
 2. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Imprezie można składać
  w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy, w szczególności pisemnie na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Referat Infrastruktury i Budownictwa Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

 

Rozdział VI – Dane osobowe

§6

 1. Poprzez wejście na teren Imprezy i uczestnictwo w trakcie występu uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym
  z tymi imprezami oraz ich zwalczania.
 2. Dane o których mowa w ust. 1 mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od zakończenia imprezy
 4. Wejście na teren Obiektu przez uczestnika imprezy stanowi jednoczesną zgodę na utrwalenie i użycie jego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio lub fotografii z występu i/lub każdego elementu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie. Zgoda ta dotyczy zarówno utrwalania przebiegu Imprezy w związku z zapewnieniem jej bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą (w szczególności nagrania z monitoringu) jak i utrwalania przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące w celach nie związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa Imprezy (w szczególności w celu transmisji telewizyjnej, internetowej, retransmisji itp.). Organizator może korzystać z takiego utrwalenia lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie  w każdej formie (licencja niewyłączna). Organizator jest uprawniony do udzielania sublicencji oraz do wykonywania i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych do w/w utrwalenia.

 

Rozdział VII – Przepisy końcowe

§7

 1. Uczestnik imprezy, który znajduje się na części Obiektu/terenu przeznaczonego dla grupy uczestników, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część Obiektu/terenu, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z Obiektu/terenu.
 2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Obiektu/terenu może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (np. odwołanie występu przez artystę, siłę wyższą, itp.).
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany daty, miejsca oraz programu Imprezy z ważnych przyczyn
  (tj. w szczególności ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub odmowa wykonania występu przez artystę lub inna pozostająca poza kontrolą Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca przeprowadzenie Imprezy oraz przypadki,
  gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Imprezy).
 5. W sytuacjach określonych w ust. 3 oraz 4 powyżej, w przypadku odwołania, zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości), posiadacz biletu będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem kwoty, na jaką bilet opiewa.
 6. W przypadku, gdy posiadaczowi biletu przysługuje prawo do jego zwrotu za zwrotem sumy na jaką bilet opiewa, posiadacz biletu powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot w miejscu, w którym bilet został zakupiony, bez zbędnej zwłoki po powzięciu informacji o odwołaniu występu, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z ust. 4 powyżej, najpóźniej na 12 godzin przed rozpoczęciem Imprezy.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, których nie da się zapobiec ani uniknąć, a które powodują, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności niedyspozycja artysty, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienie ziemi, epidemia, strajk powszechny, zamieszki powszechne oraz inne okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora.
 8. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

 

§8

 1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na teren imprezy Organizator informuje, że zgodnie z art. 54-56 Ustawy kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne lub kto przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, a także kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000 zł. Zgodnie natomiast z art. 59 Ustawy kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu bądź regulaminu Imprezy Masowej może zostać nałożony na uczestnika imprezy sądowy zakaz wstępu na imprezy masowe, o którym mowa w Ustawie.

 

§9

 1. Przebieg występu podlega rejestracji przez Organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Występu mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczeniu w toczących się takich postępowaniach, będą niezwłocznie przekazywane odpowiednim służbom, w uzasadnionym przypadku łącznie z wnioskiem o ukaranie.
 3. Zapis z rejestracji Występu przechowywany jest przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia– po tym czasie podlega komisyjnemu zniszczeniu, z czego sporządzany jest protokół. Komisyjne zniszczenie dotyczy jednak wyłącznie tych materiałów, które bezpośrednio służyły do zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy zgodnie z Ustawą, nie zaś innych materiałów utrwalanych przez Organizatora lub podmioty z nim współpracujące, w szczególności choć nie wyłącznie w celu transmisji lub retransmisji Występu, w celach komercyjnych, a także w celach dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

 

§10

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
  2. unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na obiekt/teren zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

§11

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, a bezpośrednio przed Imprezą i w jej trakcie również przed wejściami na teren Imprezy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują, przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.