Zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w BąkowcuPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wyłącznie z nieruchomości położonych na  terenie gminy Garbatka-Letnisko.1. PSZOK czynny jest  w każdą sobotę w godz. 8:00 do 14:00.2. Do PSZOK przyjmowane są  następujące odpady:a. odpady wielkogabarytowe ( szafa, stół, kanapa, wykładzina, dywan itp.),b. odpady niebezpieczne – (opakowania po substancjach niebezpiecznych: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, aerozole, odczynniki fotograficzne, środki do konserwacji drewna i metalu, środki ochrony roślin, po zużytych lekach, w tym lekach cytostatycznych i cytotoksycznych),c. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub baterie., d. zużyte opony( zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów , wózków itp,e. papier i tektura ( gazety, prospekty, papier do pisania, papier ksero, zeszyty, ksiązki, torebki plastikowe, kartony, pudełka, tekturę),f. odpady opakowaniowe ze szkła, ( szklane butelki po sokach, alkoholu, słoiki po sokach , przecierach itp.)g. metalh. odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie i. popiół ( żużle i popioły z palenisk domowych)j. plastiki ( butelki po napojach )3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.4. Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi opakowaniami producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety.5. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniony pracownik PSZOK.6. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów i czystości7. Przyjmując odpady od danej osoby (podmiotu) obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad ( imię i nazwisko, adres nieruchomości z której pochodzi odpad)8. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo zażądać do wglądu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy lub prowadzenia działalności gospodarczej – w tym potwierdzenia uiszczenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.9. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:a) Zmieszane odpady komunalneb) Zmieszane odpady budowlanec) odpady zawierające azbest,d) nieoznaczone odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacjie) szyby samochodowe i części samochodowef) szkło zbrojone i hartowane,g) materiały izolacyjne : wełna mineralna, papa, styropian (z wyjątkiem styropianu  zabezpieczającego  wyroby AGD,RTV itp.)h) odpady o konsystencji płynnej i sypkiej w opakowaniach nieszczelnych10. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów przyjmowanych do PSZOK.b) stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych, c) niespełnienia przez odpad innych wymogów określonych w Regulaminie11. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na koszt własny.12. Przywieziony odpad powinien być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadu do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK przez dostarczającego odpad, bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu. Rozładunek zapewnia właściciel nieruchomości dostarczający odpad13. Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu odmawia przyjęcia odpadu do PSZOK.14. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie określonych rodzajów odpadów może zostać okresowo wstrzymane.15. W przypadku konieczności wstrzymania przyjmowania określonych rodzajów odpadów komunalnych w wyznaczonym dniu z powodu większej ilości dostarczonych odpadów i braku miejsca w PSZOK, prowadzący PSZOK przyjmie odpady w dodatkowym terminie.