Gmina Garbatka-Letnisko w ramach zadania ,, Mazowieckie strażnice OSP-2023’’ otrzymała od Samorządu Województwa Mazowieckiego dotację celową w kwocie 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy) na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko.

W październiku br. w ramach otrzymanych środków wykonano remont budynku OSP w zakresie elewacji zewnętrznej garażu.

Całość  realizacji zadania została pokryta ze środków z dotacji.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia,#solidarnośćmazowiecka