W przypadku zainteresowania realizacją ww. usługi, prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2017 roku, do godz. 10.00.

http://bip.garbatkaletnisko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/364989/rozeznanie_cenowe_na_swiadczenie_uslugi_polegajacej_na_pelnieniu

Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytetu IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2  – Efektywność energetyczna.

W przypadku zainteresowania realizacją ww. usługi, prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2017 roku, do godz. 10.00.

http://bip.garbatkaletnisko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/364985/rozeznanie_cenowe_na_swiadczenie_uslugi_dotyczacej_polegajacej_n

Gmina Garbatka-Letnisko w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytetu IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2  – Efektywność energetyczna.

W przypadku zainteresowania realizacją ww. usługi, prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2017 roku, do godz. 10.00.

http://bip.garbatkaletnisko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/364984/rozeznanie_cenowe_dotyczace_swiadczenia_uslugi_polegajacej_na_pe