Klub Sportowy Plon

 

Zarząd

Piotr Pacocha – PrezesPaweł Janik – WiceprezesPaweł Olejarz – członek zarząduTadeusz Cieloch – członek zarządu

 

 

O  klubie

Ludowy Klub Sportowy „Plon” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym nieprzerwanie od 1946 roku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. Należy do najstarszych klubów wiejskich działających na Mazowszu. Klub jest członkiem Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Działalność klubu oparta jest głównie na środkach finansowych gminy, pracy społecznej Zarządu i pomocy sympatyków Klubu. Zarząd stara się pozyskiwać sponsorów, od kilku lat pozyskuje fundusze z darowizn 1%..W klubie działa sekcja piłki nożnej oraz sekcja motocyklowa.

 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk”Zarząd1. Waldemar Langa – Prezes2. Tomasz Krekora – Vice prezes3.  Monika Rodakowska4. Grażyna Kalembkiewicz 5. Paweł BiałkowskiKomisja rewizyjna1. Andrzej Suwała- przewodniczący2. Nadia Antoniuk3. Marek KarszniaO  klubieUczniowski klub sportowy ,,Olimpijczyk    jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, który          rozpoczął działalność  u na terenie Gminy Garbatka-Letnisko od.1.06.2010 r. Siedziba Klubu znajduje się w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce – Letnisko.Celem Klubu jest:Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, promując aktywny styl życia.Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.Organizowanie imprez upowszechniających aktywny styl życia.Pogłębianie więzi rodzinnych i integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne wyjazdy na zawody oraz starty uczniów i ich rodziców.Współpraca z organami administracji samorządowej, innymi Uczniowskimi Klubami Sportowymi na terenie powiatu.Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą rodziców, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.