Na wstępie spotkania Pani Wójt przedstawiła licznie przybyłym mieszkańcom, podstawowe założenia projektu informując jednocześnie, iż podstawowym celem realizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa” jest budowa ponad 4 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej. Planowany termin zakończenia przypada na II kwartał 2023 roku. Dodała, iż bardzo istotnym zobowiązaniem umożliwiającym rozliczenie się z uzyskanej dotacji jest terminowe wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej przez mieszkańców. Obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wynika wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pani Wójt przypomniała, że w ubiegłych latach większość projektów indywidualnych przyłączy do budynków była wykonana jako część podstawowego zamówienia projektowego. Jednak obecne uwarunkowania oraz zmiana definicji przyłączy w przepisach prawa spowodowały, że właściciele posesji zobowiązani są wykonać przyłącza na własny koszt.

W związku z tym, że projekty budowlane sporządzone były kilka lat temu, niektórzy właściciele występują o korektę trasy. Zwrócono uwagę, że inwestor posiada ostateczne pozwolenia na budowę, i dopuszczalne są jedynie nieistotne (w rozumieniu prawa budowlanego) zmiany usytuowania sieci w obrębie tych samych działek o ile nie spowoduje to zmiany spadków oraz kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie realizacji inwestycji udziela Referat Infrastruktury i Budownictwa, ul. Skrzyńskich 1, II piętro pokój nr 9, tel. 48 62 10 194 wew. 23, e-mail: [email protected]. Mapy z projektowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej znajdują się na stronie www.bip.garbatkaletnisko.pl w zakładce przetargi.