Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 6210314 wew. 29