W bieżącym roku zadaniem pn. „ Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Garbatka-Letnisko – VII etap” objęto 26 nieruchomości osób fizycznych zlokalizowanych na terenie gminy Garbatka -Letnisko. Przedmiot umowy obejmował: uzgodnienie z mieszkańcami terminów demontaży, odbioru odpadów zawierających azbest, foliowanie, oraz przetransportowanie odebranych wyrobów na składowisko. Na Składowisko Odpadów Niebezpiecznych Zawierających Azbest zgodnie z kartami przekazania odpadu z terenu gminy Garbatka-Letnisko trafiło 47,222 Mg azbestu.

W bieżącym roku Demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Garbatka Letnisko –VII etap, dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 16 349,00 zł oraz przez Gminę Garbatka-Letnisko w kwocie 2 885,13 zł. Prawidłowość rozliczenia przekazanych środków finansowych potwierdziła kontrola projektu przez pracowników WFOSiGW przeprowadzona w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko oraz w miejscach realizacji operacji w dniu 09.11.2017 r.

 

Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie gminy Garbatka –Letnisko. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski o przyznanie dofinansowania do WFOŚiGW indywidualnie. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie obejmuje następujący zakres prac:

· odbiór składowanych wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie,

lub· demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i unieszkodliwienie.

Dofinansowaniem nie są objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Krystyna Jagieło