Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni dachowej na budynku byłej szkoły w Bąkowcu, stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji.13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko.14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Garbatka-Letnisko.15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko.16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za 2014 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2015.18. Zapoznanie Radnych z protokołem Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska w sprawie skargi złożonej przez Pana Jana Małka do Wojewody Mazowieckiego. 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.20. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.21. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady     /-/ mgr Włodzimierz Mazur