Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.6. Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i sprawozdania finansowego.7. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.9. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014 i sprawozdaniem finansowym.10. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2014.11. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2014.12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko.14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/16/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagradzania za inkaso.17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności nieruchomości położonej w Garbatce-Letnisko przy ul. Martyrologii, obręb geodezyjny Ponikwa, oznaczonej Nr działki 511/9 stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko na rzecz Województwa Mazowieckiego.18. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 19. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych. 20. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady    /-/ mgr Włodzimierz Mazur