Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Gniewoszowie za rok 2014. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6. Wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka Podlas, oznaczonej Nr działek 52/16 o powierzchni 437 m² oraz Nr 52/19 o powierzchni 456 m² przeznaczonej pod planowane drogi gminne.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018. 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.14. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.15. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady          /-/ Włodzimierz Mazur