Posiadacze ważnego dowodu osobistego nie są zobowiązani do wymiany dotychczasowego dowodu tożsamości.

E-dowody zawierać będą bezdotykowy chip, w którego pamięci znajdą się m.in.: dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Oznacza to, że użycie dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika.

Zmianie nie ulegną dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, czyli będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. E-dowód będzie służył także do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, jeśli przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wnioskodawca wyrazi zgodę na nadanie certyfikatu podpisu osobistego. W praktyce posiadacz certyfikatu podpisze dokumenty elektroniczne poprzez przyłożenie dowodu do czytnika i wpisanie znanego wyłącznie jemu  kodu PIN.

W przypadku zagubienia e-dowodu, certyfikat będzie można zawiesić na okres 14 dni kalendarzowych. Po upływie 14 dni (jeśli dowód się nie odnajdzie) zostanie on automatycznie unieważniony.

E-dowód zawierać będzie: imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, imiona rodziców, numer dowodu osobistego, termin ważności, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz numer

CAN (numer identyfikacyjny).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod