Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019r. poz. 1728) Wójt Gminy Garbatka-Letnisko jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrza terenowego wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy Garbatka – Letnisko.

 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19,
zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z opracowanym kluczem pytań.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania formalne:

1) być osobą pełnoletnią, 2) zamieszkiwać na terenie gminy Garbatka – Letnisko, 3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu email (zał. nr 1).
Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. nr 2).
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (zał. nr 3).

 

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór uzupełniający na kandydata na rachmistrza terenowego do powszechnego spisu rolnego w 2020r.” w terminie od 25.08.2020r. do 27.08.2020r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 48 6210194.

 

 

Wójt/Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                           /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

 

DO POBRANIA:

 

Informacje dodatkowe dla osob skladajacych oferty w naborze uzupelniajacym.docx