Wójt gminy Garbatka-Letnisko dzisiejszy dzień może uznać za udany, a to za sprawą XLIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Kochanowskiego 135, i podjętych podczas niej decyzji.

Jednym z punktów porządku obrad było przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2022, którego obowiązek sporządzenia, na mocy zmiany przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, został wprowadzony w roku 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Jest on również podstawą do udzielenia  wójtowi gminy wotum zaufania.

Obecni na sali radni przyjęli przedstawiony raport o stanie gminy oraz udzielili wotum zaufania wójt Teresie Fryszkiewicz. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 14 radnych było za przyjęciem obu uchwał. Przeciw była jedna radna – Hanna Skocz.

Najważniejszym punktem jednak było udzielenie absolutorium wójtowi za rok 2022. Podobnie jak w przypadku głosowania na udzieleniem wotum zaufania i tym razem 14 radnych zdecydowało o udzieleniu absolutorium za rok poprzedni. Radna Skocz oddała swój głos przeciw.