Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2020 r.
Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2020-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2021 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko dla działki nr ewid. 51 położonej w Anielinie i części działki nr ewid. 248/30 położonej w Brzustowie.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej położonej na terenie  miejscowości Ponikwa, gmina Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji: w sprawie ujęcia przebudowy drogi gminnej nr 170105W Krasna Dąbrowa – Bogucin w planowanych zadaniach inwestycyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.
Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).