Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się

 

25 października (środa) 2023 roku o godzinie 17:00

w Molendach 29 (mieszkanie Sołtysa)

Celem Zebrania Wiejskiego będzie

WYBÓR CZŁONKA RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA MOLENDY

 

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór członka Rady Sołeckiej Sołectwa Molendy.
  6. Ogłoszenie wyników wyborów.
  7. Wolne wnioski i zapytania.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 17:15.

 

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

                                                                                                            WÓJT                              

Garbatka-Letnisko, dnia 17 października 2023 r.                 /-/ Teresa Fryszkiewicz