Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) Wójt Gminy Garbatka-Letnisko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Garbatka-Letnisko lub na rzecz jej mieszkańców do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 08.09.2017 r. do dnia 22.09.2017 r., na formularzu opinii do projektu Programu współpracy.Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko lub na adres poczty elektronicznej [email protected], bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.Formularz opinii do projektu Programu współpracy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko oraz w Biurze Rady Gminy, ul. Skrzyńskich 1.WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

Do pobrania:

1)      zarządzenie

2)      Załącznik Nr 1 – Program

3)      Formularz zgłaszania opinii