Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby:

– w wieku 18 – 29 lat;

– zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach;

– w tym osoby należące do kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);

– a także osoby z niepełnosprawnościami;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

– osoby długotrwale bezrobotne (według definicji określonej dla PO WER).

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).

Projekt ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kozienickim”.

Wartość Projektu w roku 2021 wynosi : 2 951 799,57 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 487 776,68 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020-31.12.2022.

Koordynator projektu: Anna Grześków, tel.  614 66 81 wew. 50, email: [email protected]

 

Projekt dla osób w wieku 30 lat i więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)”. W 2021 roku w ramach projektu osoby bezrobotne mogą jeszcze skorzystać z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Grupę docelową projektu stanowią kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat nie należący do żadnej z w/w grup docelowych.

 

Celem realizacji projektu jest „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy i ochrona istniejących miejsc pracy w związku z epidemią COVID-19 w powiecie kozienickim”.

Wartość Projektu w roku 2021 wynosi : 2 181 318,34zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 745 054,67zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Koordynator projektu: Magdalena Szumlak, tel. 48 614 66 81 wew. 50, e-mail: [email protected]

Uczestnicy projektów skorzystają także z pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego.

Informacje na temat poszczególnych form wsparcia można uzyskać pod numerami telefonów 48 614 66 81, wew. 46 – staże, prace interwencyjne, 48 614 66 51, wew. 45 – szkolenia, wew. 34 – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wew. 41 – bony na zasiedlenie oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  w Kozienicach – ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice.