Uprzejmie informuję, że dnia 6 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 12:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się II Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko IX kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok:
  1. Debata nad raportem,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko wotum zaufania.
 6. Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2023
  i sprawozdania finansowego.
 7. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023 i sprawozdaniem finansowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z wykonania budżetu za 2023 rok i sprawozdania finansowego.
 10. Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023.
 11. Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 15. Przedłożenie Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Garbatce-Letnisko za rok 2023.
 16. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

          /-/ Adriana Roszak