Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty i jej wysokości od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 na terenie gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2021”.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur