Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 Gminy Garbatka-Letnisko.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2015-2028.9.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.10.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028.– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie       Uchwały Budżetowej na rok 2015 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.11.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.12.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2015-2028. 14.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko. 15.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.16.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w roku 2015 na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. 18.Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2015.19.Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.20.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.21.Sprawy różne.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur