Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2019 r.6.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2019-2033.8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 Gminy Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.10.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 273/4 o powierzchni 0,2005 ha położonej w obrębie Brzustów, na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko.12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Garbatka- Letnisko nieruchomości oznaczonej numerami działek 126/28 o powierzchni 0,0160 ha oraz 128/22 o powierzchni 0,0154 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka Podlas przeznaczonej pod planowaną drogę gminną.13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 15.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.16.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.17.Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.18.Sprawy różne.19.Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur