Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 Gminy Garbatka-Letnisko.7.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.8.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.10.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.13.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/20/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VII/33/2000 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie utworzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.16.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015– pytania do Dyrektorów placówek oświatowych.17.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.18.Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.19.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.20.Sprawy różne.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur