Uprzejmie informuję, że dnia 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad LII i LIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 450269W.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.
 13. Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur