Uprzejmie informuję, że dnia 26 marca 2024r. (wtorek) o godz. 10:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko w 2024 roku”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Garbatka-Letnisko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2024 na terenie Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia sezonu kąpielowego.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Włodzimierz Mazur