Uprzejmie informuję, że dnia 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad LIV i LV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2024 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/285/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2023r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko w 2023 roku”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
  w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia rzeczowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
  w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu”
  na lata 2024-2028.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur