Uprzejmie informuję, że dnia 1 lutego 2024r. (czwartek) o godz. 9:30 w budynku po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie Uchwały Nr 3.j./33/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie opinii
  o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Garbatka-Letnisko.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2029.
 9. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
  poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
  jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023.
 10. Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko
  za rok 2023:

– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,

– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,

– Komisji Rewizyjnej,

– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2024.
 2. Przedłożenie planów pracy Komisji Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2024:

– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,

– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,

– Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.