Uprzejmie informuję, że dnia 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 10:00 w budynku
po byłej Gminnej Świetlicy przy ul. Jana Kochanowskiego 135 w Garbatce-Letnisko odbędzie się
LVII Sesja Rady Gminy Garbatka-Letnisko VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038.
 7. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2024 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.
 8. Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:

– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały
o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038,

– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały budżetowej
na rok 2024.

 1. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.
 2. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2024-2038.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

   Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur