Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.
Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur