Porządek obrad:1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2.  Wręczenie awansu Panu Bolesławowi Warchołowi przez Komendanta WKU Radom. 3.  Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.4.  Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy. 5. Spotkanie z Panem Markiem Przedniczkiem Radnym Powiatowym, Prezesem    Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”. 6.  Sprawozdanie Wójta z działalności  Urzędu w okresie między sesjami.7. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.  8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy Garbatka-     Letnisko.9. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na    2013 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku      rolnego.11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie własności        nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 298/6 o powierzchni 0,1970 ha położonej w    obrębie Garbatka-Letnisko „Południe”, na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko, będącej     własnością Skarbu Państwa. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu    nieruchomości zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko położonej w    Bąkowcu , oznaczonej Nr działki 131/3 o powierzchni 0,1678 ha13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen za      zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i zbiorowe odprowadzenie      ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-      Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej-Gminne Centrum Kultury,      Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko, oraz nadania  statutu.17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację     podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym      „Pod Sosnową Szyszką” prowadzonym przez Gminę Garbatka-Letnisku 18. Zapoznanie Radnych z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną       w SPZOZ w Garbatce-Letnisko zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.  19. Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.20. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Mazur