Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata   2017-2028.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.8.Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018-2028.9.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.10.Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez   Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu.11.Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.12.Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2018-2028.14.Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 508/4 obręb geodezyjny Ponikwa. 16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 na terenie gminy Garbatka-Letnisko.17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2018.18.Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2017.19.Przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.20.Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2018.21.Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.22.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.23.Sprawy różne.24.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur