Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko w roku 2022:
debata nad raportem,
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko wotum zaufania.
Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2022 i sprawozdania finansowego.
Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2022.
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 i sprawozdaniem finansowym.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego.
Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2022.
Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/24/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej 450269W.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/240/22 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2022
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur