Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołów z obrad XLIX i L Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania koncepcji projektowej na realizację zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na terenie m. Ponikwa Garbatka-Letnisko w zakresie budowy chodnika.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników – w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko w zakresie braku dostępu i braku możliwości korzystania przez radnych z urządzeń biurowych oraz rozrzutności organu wykonawczego wraz z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczenia biurowego utworzonego specjalnie na potrzeby mieszkańców, stowarzyszeń, radnych przy ul. Spacerowej 2 w Garbatce-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko Decyzji Przewodniczącego Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko Decyzji Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Garbatce-Letnisko.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.