Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2023-2038.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Garbatka-Letnisko.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur