Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.

Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2017 r.

Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 Gminy Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Garbatka-Letnisko instrumentem płatniczym.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017- pytania do Dyrektorów placówek oświatowych.

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.

Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur