Porządek obrad:1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.4.Wręczenie wyróżnień nadanych przez Ministra Rolnictwa i Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.5.Sprawozdanie Wójta z działalności  Urzędu w okresie między sesjami6.Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.7.Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.8.Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek, określonych w art. 9 pkt.10 i 13 ustawy o finansach publicznych.9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy Garbatka-Letnisko.11.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Świetlicy Gminnej.12.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 490/5 o powierzchni 0.0559 ha położonej w obrębie Garbatka-Letnisko „Południe”, na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko, będącej własnością Skarbu Państwa.  13.Wybór dwóch Radnych z pośród członków Rady do Komisji do spraw opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2013-2020 r.14.Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.15.Sprawy różne.