Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2.  Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.  Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy.4.  Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-    Letnisko na lata 2011-2023.6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 Gminy Garbatka-     Letnisko Nr V/10/11 z dnia 24 lutego 2011 roku.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za     zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości      na   2012 rok.9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji      podatkowych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku       rolnego.12. Podjęcie uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków      transportowych na 2012 rok.13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym      Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko.14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-      Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3       ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.”15. Zapoznanie Radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi złożonej       przez Radnego Pana Marcina Kołdeja do Regionalnej Izby Obrachunkowej.16. Zapoznanie Radnych z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną      w SPZOZ w Garbatce-Letnisko zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby      Obrachunkowej.  17.Odpowiedzi na wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sprawozdanie Wójta       z działalności urzędu w okresie między sesjami.18. Sprawy różne.                                    Przewodniczący Rady                                     Włodzimierz Mazur