Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy.

4. Spotkanie z Panem Markiem Przedniczkiem Radnym Powiatowym, Prezesem

Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

6. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy Garbatka-

Letnisko.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Garbatka-Letnisko.

9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Garbatka-Letnisko.

10. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko wraz

z uzasadnieniem Wójta.

11. Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:

– Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

-Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie

Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

12. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.

13. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Garbatka-Letnisko.

15. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu

Kozienickiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa

Mazowieckiego polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznych na zadania p.n.

„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 691 na odcinku od km 11+147,82 do km 11+710,38

ul. Kochanowskiego w miejscowości Garbatka-Letnisko” i „Przebudowa drogi

wojewódzkiej Nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 ul. Kochanowskiego w

miejscowość Garbatka-Letnisko”

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania

Odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy

Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne.

21. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

o określonej pojemności.

23. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Garbatka-Letnisko.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli

zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Garbatka-Letnisko.

25. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania.

26. Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.

27. Sprawy różne.