Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

4. Wystąpienie Komendanta Policji Powiatowej z Kozienic.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami

6. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-

Letnisko.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy Garbatka-

Letnisko.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, oznaczonej Nr działki

249/… położonej w Garbatce-Letnisko, przy ul. Sienkiewicza, obręb geodezyjny Garbatka „ Południe”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Samorządowemu w Garbatce- Letnisku przy ul. Krasickiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Garbatka-Letnisko w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej- współfinansowanego ze środków EFS.

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2011.

13. Przedłożenie planów pracy nowo wybranych Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka- Letnisko na rok 2012:

– Komisji Gospodarki Gminy i Finansów,

– Komisji Oświaty, Zdrowia, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.

14. Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.

15. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur