Porządek obrad:1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2.  Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.  Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy. 4.  Sprawozdanie Wójta z działalności  Urzędu w okresie między sesjami.5. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy Garbatka-     Letnisko.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-     Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i jej wysokości od     opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności      nieruchomości.9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Garbatka-Letnisko na okręgi wyborcze,     ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla    Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2015 ” wraz z     „Prognozą oddziaływania na środowisko”.11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki      Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku.12. Podjęcia uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Świetlicy Gminnej w     Garbatce-Letnisko.13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych     Gminy Garbatka-Letnisko.15. Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz      kierowników jednostek organizacyjnych gminy.16. Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.17. Sprawy różne.