Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.4. Spotkanie z Panem Arkadiuszem Nowakowskim Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.5. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6. Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Radomiu dotyczącego uznania lasów położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko za ochronne.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Garbatka-Letnisko stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/3/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i w ramach pomocy sąsiedzkiej.14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku.15. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.16. Sprawy różne.                            Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur