Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy. 4. Spotkanie z Panem nadkom. Jarosławem Szczypiorem Komendantem Komisariatu Policji      w Gniewoszowie  5. Sprawozdanie Wójta z działalności  Urzędu w okresie między sesjami.6. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych. 7. Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:      – Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie       w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę      Garbatka-letnisko kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.      -Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie      w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Garbatka-Letnisko       planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 r. deficytu.  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy     Garbatka-Letnisko.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     Garbatka-Letnisko.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego     w  budżecie gminy na 2014 rok.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie      odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik      o określonej pojemności.12.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie      Gminy Garbatka-Letnisko.13.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie      odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko       na lata 2013-2020”. 15. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu     dotyczącego założenia i prowadzenia Szkoły Ponadgimnazjalnej w Garbatce-Letnisku. 16. Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko      za rok 2012.17. Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2013.18. Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.19. Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       w Garbatce-Letnisko za 2012 rok.20. Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.21. Sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Garbatka-Letnisko

Włodzimierz Mazur