Porządek obrad:1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności  Urzędu w okresie między sesjami.5. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy     Garbatka-Letnisko.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     Garbatka-Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej Gminy Garbatka-      Letnisko za rok 2012.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego      Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi       oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.11. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko       z organizacjami pozarządowymi.12. Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.13. Sprawy różne.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADYWŁODZIMIERZ MAZUR